КЛЪСТЕР

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

Стара Загора, ул. Георги Раковски 66   •  042 626033, 042 626297  •  office@ecotechcluster.eu
logo

Сдружение „КЛЪСТЕР ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“, свиква редовно общо събрание на 24.11.2023 г.

Изх. №  013-О /23.10.2023 г.

Управителният съвет на Сдружение „КЛЪСТЕР ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“, с ЕИК: 206169443, свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на адрес; град Стара Загора, ул. „Георги С. Раковски“ 66, на 24.11.2023 година от 16.00 часа, при следния дневен ред, а именно:

  1. Приемане на годишния финансов очет на Сдружението за 2022 година, както и годишния доклад за дейността на Сдружението за 2022 година.
  2. Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 30, ал. 1 от Устава на Сдружението, събранието ще се отложи с 1 час и ше се проведе от 17.00 часа на същия ден, на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на явилите се членове.