КЛЪСТЕР

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

Стара Загора, ул. Георги Раковски 66   •  042 626033, 042 626297  •  office@ecotechcluster.eu
logo

Клъстер Технологии за чиста околна среда е сдружението с нестопанска цел. Осъществява дейности за развитие и внедряване на иновативни и високоефективни технологии в различни области на икономиката и социалната сфера, целящи защита и опазване на околната среда.

Основни цели на сдружението:

 1. развитие на иновативни и високоефективни електрофизични, електрохимични, биохимични и други технологии за третиране на води, въздух, почви и други субстанции за редуциране на негативни въздействия върху човека и природата, наричани по-нататък технологии на Клъстера;
 2. разработване и внедряване на проекти за приложение на технологиите на Клъстера в различни сфери на икономиката и социалната сфера;
 3. мониторинг, анализ и оценка на работата на изградените съоръжения с цел усъвършенстване и развитие на технологиите на Клъстера;
 4. съдействие за създаване на благоприятна икономическа и политическа среда за развитието на членовете на Клъстера и за повишаване на конкурентоспособността им на националния и на международните пазари;
 5. съдействие за производство на средни и висши кадри за развитието и приложението на технологиите на Клъстера;
 6. повишаване на капацитета на Клъстера;
 7. участие с проекти в национални, европейски и други международни програми за развитие на технологиите на Клъстера;
 8. популяризиране на конкурентните предимства, опита и добрите практики от приложението технологиите на Клъстера;
 9. осъществяване на други проекти от взаимен интерес.

cluster logo txt

Средства, с които сдружението ще постигне своите цели:

 1. обединяване на техническия, научния и експертния потенциал на членовете на Клъстера;
 2. създаване на нови научни и технологични възможности (учебно-производствени бази, лаборатории и др.);
 3. партньорство с национални и международни аналогични организации за развитие и приложение на технологиите на Клъстера в България, в страни членки на Европейския съюз и в трети страни;
 4. осигуряване на финансиране за развитие на технологиите на Клъстера, административното и институционално укрепване на сдружението, чрез използване на национални, европейски и други международни програми;
 5. развитие на активен маркетинг за дейността на сдружението, на неговите проекти и продукти, вкл. разработване на промоционални материали и инструменти, както и участие в национални и международни панаири, изложби и други форуми;
 6. съдействие за обмен на информация и трансфер на технологии и иновации;
 7. съдействие за привличане на чуждестранни инвестиции в сектора на действие на Клъстера;
 8. обучение на специалисти по иновативни съвремeнни учебни програми и методи на обучение;
 9. организиране и участие в национални и международни научни конференции и симпозиуми по тематичните направления на Клъстера.

Управителен съвет: Олег Стоилов (председател); проф. Жеко Ганев; Огнян Тодоров.