КЛЪСТЕР

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

Стара Загора, ул. Георги Раковски 66   •  042 626033, 042 626297  •  office@ecotechcluster.eu
logo

Търговско-промишлена палата – Стара Загора

CCI

Търговско-промишлена палата – Стара Загора е независимо сдружение на фирми от регион Стара Загора, създадено с цел да подпомага и да насърчава стопанската им дейност, а също и да представлява и защитава техните интереси.

Търговско-промишлена палата – Стара Загора е учредена през 1991 година. Управлява се от Общо събрание и Управителен съвет. Председател на Управителния съвет е Олег Стоилов.

ТПП – Стара Загора е част от единната система на българските търговско-промишлени палати/камари, която обединява 28 работодателски сдружения в цялата страна и над 60 000 фирми. ТПП – Стара Загора се базира на принципите на доброволно участие и членство, автономност и самофинансиране. Палатата има около 300 фирми – преки членове и над 1500 – асоциирани.

Търговско-промишлена палата – Стара Загора редовно проучва становищата на фирмите от региона за нормативната уредба в България и за политиките на ЕС и чрез свои и партньорски структури и чрез участието си в различни форуми предлага промени за усъвършенстване на законодателството, касаещо икономическото развитие.

www.chambersz.com

Технически университет – Габрово

tugab logo

Техническият университет – Габрово е наследник и духовен продължител на идеите на народните будители, създали в Габрово първото светско училище и успешно съчетава традициите на миналото с възможностите на настоящето в областта на образованието и науката. Той е престижен образователен и научен център, който предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда по модерни широкопрофилни бакалавърски и съвременни магистърски и докторски специалности в областта на техниката и технологиите, стопанските и социални науки.

Техническият университет – Габрово изпълнява дейността си чрез активно международно сътрудничество, в тясно партньорство с бизнеса и с интензивна научноизследователска дейност. Подготвя за нуждите на икономиката и обществото висококвалифицирани специалисти.

Техническият университет – Габрово има институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация. Системата за управление на качеството на обучението, научните изследвания и академичния състав на университета е сертифицирана по ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015 от DQS GmbH и IQNet. Техническият университет – Габрово е акредитиран от Международното сдружение по инженерна педагогика IGIP и от Европейската професионална асоциация за инженери FEANI.

www.tugab.bg

Елфи-Тех ООД

elphitech

„Елфи-Тех“ ООД е на българския и на международните пазари от 1990 г. Фирмата е специализирана в дейности, свързани с електрохимията. В този широк диапазон влизат електрохимичното третиране на полимери, дървесина и текстил. От 1994 г. в дейността на фирмата се включва обработка и стабилизация на питейни води чрез електохимични технологии, а от 1998 г. тя се занимава и с пречистване на силно замърсени промишлени отпадъчни води. Технологиите, които фирмата разработва в областта на екологията са базирани на електрохимични процеси, които създават възможности за задълбочено пречистване без използването на химични реагенти, както на питейни, така и на отпадъчни води. Дружеството разработва нови съоръжения за произвеждане на озон чрез студен електростимулационен синтез, който няма аналог в света.

Масовото използване на озон във водопречистването в България се дължи на технологиите, реализирани от „Елфи-Тех“ ООД – Стара Загора. Произвела над 1100 физико-химични пречиствателни станции за страната и света.

В дългосрочна перспектива фирмата е натрупала солиден научен и практически опит в прилагането на електрохимични високоенергийни технологии.

„Елфи-Тех“ ООД е създадено от Жеко Ганев е професор по електрофизика. Има множество патенти и основен принос за прилагането на озона като работеща технология в България за дистанционното измерване на замърсителите на околната среда и др. Работил е в БАН и в един от най-големите институти на Русия в областта на плазмената химия и физикохимията. Има две докторски дисертации в областта на нискотемпературната плазма и в оптикоелектрониката.

www.elfiteh.com

www.elfiteh.blogspot.com

Институт за космически изследвания и технологии към БАН

ikitМисията на Института за космически изследвания и технологии към Българската академия на науките е извършване на фундаментални и приложни изследвания в областта на физиката на Космоса, дистанционните изследвания на Земята и планетите и аерокосмическите технологии.

Приоритети:

 • Слънчев вятър, магнитосферно-йоносферна физика, физика на високата и средната атмосфера, космическо време.
 • Астрофизика на високите енергии, галактически космически лъчи.
 • Медико-биологични изследвания, космически биотехнологии, хелиобиология, телемедицина.
 • Създаване, развитие и трансфер на методи, средства и технологии за дистанционни изследвания на Земята и планетите. Регионален и глобален мониторинг на околната среда и сигурност.
 • Синтез и изучаване на нови, перспективни материали, получаване на нови модификации на съществуващи материали.
 • Разработване на иновативна аерокосмическа техника и технологии, както и трансфера им в икономиката.

www.space.bas.bg

Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“

gimnaziya Djohn Atanasov

Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ – Стара Загора подготвя ученици от 1985 г. Първоначално обучението е тясно специализирано и възниква във връзка с необходимостта от висококвалифицирани кадри по електроника за нуждите на региона на Стара Загора. От учебната 1987/1988 година обучението се реализира в 4-годишен курс и включва общообразователна и професионална подготовка. Техникумът по електроника получава статут на самостоятелна учебна единица от системата на средното образование. Завършилите ученици получават дипломи за средно образование и квалификация „техник“.

Необходимостта от висококвалифицирани техници по електроника нараства успоредно с развитието на новите технологии. От 1990 г. в техникума по електроника се обучават ученици по специалностите: Радиотехника и телевизия, Съобщителна техника, Електронна техника с профил Микропроцесорна техника.

От 1993 г. училището носи името на Джон Атанасов – създателят на компютъра ABC, първият модел на електронен цифров компютър с регенеративна памет.

От учебната 1992/1993 година в училището се приемат както ученици след завършено основно образование със срок на обучени 4 години, така и ученици след завършен 7-и клас и интензивно изучаване на английски език със срок на обучение 5 години. Увеличават се паралелките с интензивно изучаване на английски език. Добявят се нови възможности за обучение и специалностите: Компютърна техника и технологии, Компютърни мрежи, Телекомуникационни системи, Оптически комуникационни системи, Микропроцесорна техника, Промишлена електроника, Системно програмиране.

Успешно завършилите ученици получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация „техник“. Това им дава възможност да се реализират в областите на аудио и видеотехниката, радио и телекомуникационната техника, микропроцесорната техника, компютърната техника и програмирането, промишлената и битова електроника, охранителните системи, кабелната и сателитна телевизия, медицинската техника и други.

www.pgeja-sz.com

Технопол инженеринг ЕООД

technopolФирма Технопол инженеринг - Стара Загора проектира, изгражда и поддържа сигнално охранителна техника за домове, офиси, бизнес и обществени сгради. Работи, чрез екип от високо квалифицирани специалисти, благодарение, на който се осъществява висока сигурност, намалявайки значително риска от непредвидени ситуации.

Дружеството е специализирано в дейности за изгреждане на сигналноохранителни инсталации, пожароизвестяване, контрол на достъп, видеонаблюдение, GPS системи и е един от лидерите на българския пазар в тази сфера.

За своята 25 годишна история има проектирани и изградени повече от 10 000 частни обекта, 100 офиса на банки, 3000 промишлени обекта, 70 мониторинг центъра за охрана и GPS контрол. Атестат за високия професионализъм на проектантите , инженерите и техниците на Технопол са проектирането и изграждането на системи за сигурност на Ядреното хранилище край Нови хан, Дунарит АД - Русе, трезори на банки.

www.technopol.biz

Център за изпитване и европейска сертификация

CTEC Logo Vertical UP BG copy

„Център за изпитване и европейска сертификация“ (ЦИЕС) ЕООД е независима българска компания в сферата на изпитванията и сертификацията на технически продукти, сертификацията на системи за управление, техническия надзор, контрола, обследването за енергийна ефективност и обученията. Дружеството е един от първите български нотифицирани от Европейската комисия органи с номер 1871. По отношение на сертификцията на технически продукти е лидер на българския пазар и с утвърдени позиции на международния пазар. ЦИЕС разполага с четири собствени акредитирани лаборатории. Услугите, които извършва са в полза на икономическите оператори за изпълнение на изискванията на нормативната уредба и на директивите на Европейската комисия за свободно движение на стоки.
Дейността на ЦИЕС е обособена в следните направления:
 • Оценяване съответствието на строителни продукти,
 • Лаборатория за изпитвания на строителни продукти,
 • Оценяване съответствието на машини, емисии на шум, електромагнитна съвместимост и лични предпазни средства,
 • Изпитвания на машини, електрически съоръжения и устройства,
 • Изпитване на лични предпазни средства,
 • Сертификация на системи за управление,
 • Енергийна ефективност – обследване и сертифициране на сгради и промишлени системи,
 • Технически надзор на съоръжения с повишена опасност,
 • Орган за контрол от вида А,
 • Център за компетентност.

www.ctec-sz.com

Верея пласт АД

vereyaplastФирма Верея пласт - Стара Загора предлага на българския пазар целогодишни вакуумно-тръбни слънчеви колектори с марка EKOENERGY.

Извършва доставка, проектиране и цялостно изграждане на фотоволтаични системи. Екипите на компанията извършват проектиране и монтаж, съобразно специфичните нужди и изисквания на отделния клиент. Слънчевите колектори на Верея пласт АД са предназначени за еднофамилни къщи, офиси, промишлени помещения, хотели, басейни. С помощта на екологично чисти технологии, разходите за енергия могат да намалеят, а околната среда да бъде опазена.

Верея пласт е одобрен доставчик и изпълнител по програмата за кредитиране на Енергийната ефективност за дома REECL. Програмите предоставят на домакинствата и бизнеса от цялата страна възможност да се възползват от целеви кредити с безвъзмездна финансова помощ до 20% от стойността на проекта.

www.ekoenergy.bg