КЛЪСТЕР

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

Стара Загора, ул. Георги Раковски 66   •  042 626033, 042 626297  •  office@ecotechcluster.eu
logo

Технически университет – Габрово

tugab logo

Техническият университет – Габрово е наследник и духовен продължител на идеите на народните будители, създали в Габрово първото светско училище и успешно съчетава традициите на миналото с възможностите на настоящето в областта на образованието и науката. Той е престижен образователен и научен център, който предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда по модерни широкопрофилни бакалавърски и съвременни магистърски и докторски специалности в областта на техниката и технологиите, стопанските и социални науки.

Техническият университет – Габрово изпълнява дейността си чрез активно международно сътрудничество, в тясно партньорство с бизнеса и с интензивна научноизследователска дейност. Подготвя за нуждите на икономиката и обществото висококвалифицирани специалисти.

Техническият университет – Габрово има институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация. Системата за управление на качеството на обучението, научните изследвания и академичния състав на университета е сертифицирана по ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015 от DQS GmbH и IQNet. Техническият университет – Габрово е акредитиран от Международното сдружение по инженерна педагогика IGIP и от Европейската професионална асоциация за инженери FEANI.

www.tugab.bg

Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“

gimnaziya Djohn Atanasov

Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ – Стара Загора подготвя ученици от 1985 г. Първоначално обучението е тясно специализирано и възниква във връзка с необходимостта от висококвалифицирани кадри по електроника за нуждите на региона на Стара Загора. От учебната 1987/1988 година обучението се реализира в 4-годишен курс и включва общообразователна и професионална подготовка. Техникумът по електроника получава статут на самостоятелна учебна единица от системата на средното образование. Завършилите ученици получават дипломи за средно образование и квалификация „техник“.

Необходимостта от висококвалифицирани техници по електроника нараства успоредно с развитието на новите технологии. От 1990 г. в техникума по електроника се обучават ученици по специалностите: Радиотехника и телевизия, Съобщителна техника, Електронна техника с профил Микропроцесорна техника.

От 1993 г. училището носи името на Джон Атанасов – създателят на компютъра ABC, първият модел на електронен цифров компютър с регенеративна памет.

От учебната 1992/1993 година в училището се приемат както ученици след завършено основно образование със срок на обучени 4 години, така и ученици след завършен 7-и клас и интензивно изучаване на английски език със срок на обучение 5 години. Увеличават се паралелките с интензивно изучаване на английски език. Добявят се нови възможности за обучение и специалностите: Компютърна техника и технологии, Компютърни мрежи, Телекомуникационни системи, Оптически комуникационни системи, Микропроцесорна техника, Промишлена електроника, Системно програмиране.

Успешно завършилите ученици получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация „техник“. Това им дава възможност да се реализират в областите на аудио и видеотехниката, радио и телекомуникационната техника, микропроцесорната техника, компютърната техника и програмирането, промишлената и битова електроника, охранителните системи, кабелната и сателитна телевизия, медицинската техника и други.

www.pgeja-sz.com

Център за изпитване и европейска сертификация

CTEC

Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) е компания с утвърдено име на българския пазар в сферата на изпитванията и сертификацията на технически продукти, сертификацията на системи за управление, техническия надзор, контрола, обследването за енергийна ефективност и обученията. Услугите са насочени към помощ за фирмите за изпълнение на изискванията на нормативната уредба и на директивите на Европейската комисия за свободно движение на стоки.

ЦИЕС предлага услуги в девет направления:

  • Оценяване съответствието на строителни продукти
  • Изпитвания на строителни продукти
  • Оценяване съответствието на машини и електрически съоръжения
  • Изпитвания на машини, електрически съоръжения и устройства
  • Сертификация на системи за управление
  • Енергийна ефективност – обследване и сертифициране на сгради и промишлени системи
  • Технически надзор на съоръжения с повишена опасност
  • Орган за контрол от вида А
  • Бизнес школа и Център за професионално обучение.

www.ctec-sz.com

Елфи-Тех ООД

elphitech

„Елфи-Тех“ ООД е на българския и на международните пазари от 1990 г. Фирмата е специализирана в дейности, свързани с електрохимията. В този широк диапазон влизат електрохимичното третиране на полимери, дървесина и текстил. От 1994 г. в дейността на фирмата се включва обработка и стабилизация на питейни води чрез електохимични технологии, а от 1998 г. тя се занимава и с пречистване на силно замърсени промишлени отпадъчни води. Технологиите, които фирмата разработва в областта на екологията са базирани на електрохимични процеси, които създават възможности за задълбочено пречистване без използването на химични реагенти, както на питейни, така и на отпадъчни води. Дружеството разработва нови съоръжения за произвеждане на озон чрез студен електростимулационен синтез, който няма аналог в света.

Масовото използване на озон във водопречистването в България се дължи на технологиите, реализирани от „Елфи-Тех“ ООД – Стара Загора. Произвела над 1100 физико-химични пречиствателни станции за страната и света.

В дългосрочна перспектива фирмата е натрупала солиден научен и практически опит в прилагането на електрохимични високоенергийни технологии.

„Елфи-Тех“ ООД е създадено от Жеко Ганев е професор по електрофизика. Има множество патенти и основен принос за прилагането на озона като работеща технология в България за дистанционното измерване на замърсителите на околната среда и др. Работил е в БАН и в един от най-големите институти на Русия в областта на плазмената химия и физикохимията. Има две докторски дисертации в областта на нискотемпературната плазма и в оптикоелектрониката.

www.elfiteh.com

www.elfiteh.blogspot.com

Търговско-промишлена палата – Стара Загора

CCI

Търговско-промишлена палата – Стара Загора е независимо сдружение на фирми от регион Стара Загора, създадено с цел да подпомага и да насърчава стопанската им дейност, а също и да представлява и защитава техните интереси.

Търговско-промишлена палата – Стара Загора е учредена през 1991 година. Управлява се от Общо събрание и Управителен съвет. Председател на Управителния съвет е Олег Стоилов.

ТПП – Стара Загора е част от единната система на българските търговско-промишлени палати/камари, която обединява 28 работодателски сдружения в цялата страна и над 60 000 фирми. ТПП – Стара Загора се базира на принципите на доброволно участие и членство, автономност и самофинансиране. Палатата има около 300 фирми – преки членове и над 1500 – асоциирани.

Търговско-промишлена палата – Стара Загора редовно проучва становищата на фирмите от региона за нормативната уредба в България и за политиките на ЕС и чрез свои и партньорски структури и чрез участието си в различни форуми предлага промени за усъвършенстване на законодателството, касаещо икономическото развитие.

www.chambersz.com

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.