КЛЪСТЕР

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

Стара Загора, ул. Георги Раковски 66   •  042 626033, 042 626297  •  office@ecotechcluster.eu
logo

Технологичен парк на Технически университет - Габрово

Първият извънстоличен Технологичен парк е открит в Габрово, като част от структерата на Технически университет – Габрово. На церемонията в кампуса на Техническия университет присъстваха кметът на община Габрово Таня Христова, областният управител Невена Минева, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ Кирил Гератлиев, бивши ректори на академичното заведение, ръководители на лаборатории, представители на бизнеса, гости от други университети в страната.

tpg5

Гост на церемонията беше и председателят на Търговско-промишлена палата – Стара Загора Олег Стоилов.

Палатата в Стара Загора е асоцииран партньор на проекта за създаването на Технологичния парк и лабораториите към него. През 2020 г. Палатата работи в тясно сътрудничество с Университета, като двете организации са сред учредителите на създадения през това лято Клъстер Технологии за чиста околна среда.

Виртуален поздрав към участниците при откриването на Технологичния парк в Габрово отправи министърът на образованието Красимир Вълчев.

Технологичният парк на Технически университет – Габрово включва в себе си общо 18 лаборатории от Център за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, Център за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (QUASAR) и Център за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

tpg

tpg4

В основата на Технологичния парк на Технически университет – Габрово са лабораториите от Център за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко – и енергоспестяващи системи и технологии“. Партньори по проекта са Технически университет – София, Технически университет – Варна, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ – Факултет по химия и фармация, Институт по роботика – БАН, Институт по електроника – БАН, Централна лаборатория по приложна физика – БАН, съобщават чрез публикация на сайта си от Технически университет – Габрово.

На територията на Технологичния парк на Технически университет – Габрово са обособени 14 лаборатории, групирани в 4 лабораторни комплекса

Лабораторният комплекс „Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високотехнологични продукти“ включва 4 лаборатории.

В лабораторията „CAD/CAM системи за проектиране и производство на високо-технологични продукти“ ще извършват научно-приложни изследвания, свързани с разработване, моделиране и оптимизиране на технологични процеси и нови конструкции режещи и комбинирани инструменти. Закупен е 5-осов струго-фрезови обработващ център за изработване на сложни детайли.

В рамките на лаборатория „Адитивни и енергоспестяващи технологии и екипировка“ е закупен 3D принтер за метал и специализиран софтуер за адитивни технологии.

Лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни потоци“ е реализирана в резултат на партньорството между Технически университет – Габрово и Института по електроника при БАН. В лабораторията се извършват научно-приложни изследвания в областта на електроннолъчевото заваряване и повърхностна модификация на метали и сплави за нуждите на мехатрониката.

tpg3

В лабораторията „Енергоспестяващи технологии за удължаване на жизнения цикъл и повишаване на експлоатационната сигурност“ е инсталирана машина за динамични и статични изпитания и полуавтоматичен микротвърдомер. Чрез оборудването ще се извършват изпитания на статично или динамично натоварване според изискванията на международните стандарти на метални и неметални материали.

В лабораторния комплекс „Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол“ са изградени 2 лаборатории, оборудвани с уникална апаратура и специализиран софтуер.

В лабораторията „Интелигентни мехатронни системи за измерване на статични и динамични величини“ ще се осъществяват измервания с доказана точност на геометричните параметри на машиностроителните изделия, изследване на точността и калибриране на измервателните средства и системи в съответствие с нуждите на индустрията.

В лабораторията „Интелигентни системи за изследване на структура и свойства на материали“ се извършва рентгеноструктурна дифрактометрия, на монолитни материали и тънки слоеве, качествен и количествен анализ на структурни, фазови и съставни поликристални материали, както и измерване на остатъчни напрежения в монолитни поликристални материали и остатъчен аустенит.

Лабораторен комплекс „Интелигентни енергоспестяващи системи и технологии“ включва 6 нови лаборатории.

В лабораторията „Разработване на еко- и енергоспестяващи, безконтактни предаватели на електрическа енергия“ ще се разработват безконтактни предаватели на електрическа енергия с малка (няколко mm) и голяма (до няколко dm) въздушна междина между предавателната и приемната части при различни мощности.

tpg2

В лабораторията „Разработване на методи и средства за решаване на енергийни и инфраструктурни проблеми свързани с масовата електромобилност“ ще се разработват високоефективни технически решения за проектиране разположението на зарядните станции и за предотвратяване на претоварването на електрическата мрежа в „пиковите часове“ на зареждане на електромобили.

В лабораторията „Екологични, енергоспестяващи и електромагнитно съвместими светлотехнически, LED и ВЕИ компоненти и технологии“ ще осъществява проектиране и измерване на светлотехнически и електроенергийни параметри и характеристики на продукти, необходими на бизнеса в областта на осветлението и електроенергетиката.

В лабораторията „Енергоефективни системи и технологии при използване на топлинна и хидравлична енергия и вторични и възобновяеми енергийни източници“ ще се извършва проектиране, разработка и конструиране на прототипи на топлообменни апарати и соларотермични колектори, изследвания на комбинирана интензификация в тръби с различни техники.

Измервания както на нови електрокомпоненти и системи, така и на такива в експлоатация ще се осъществяват в лабораторията „Eлектрозадвижване и електрообзавеждане – съвременни енергийно-ефективни електрокомпоненти и системи с приложение в индустриалния сектор“.

Лабораторният комплекс „Електроника и сензорика“ включва 2 лаборатории „Микроелектронни и микропроцесорни устройства и системи“ и „Сензори и сензорни системи“ за разработване на сензорни елементи за влажност, газове и температура и микроелектронни и микропроцесорни устройства и системи.

В рамките на Центъра за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ в Технически университет – Габрово е изградена лаборатория „Точни измервания на динамични величини в мехатрониката“, част от лабораторен комплекс „Роботизирани мехатронни технологии“. Партньори по проекта са Институт по обща и неорганична химия – БАН (водеща организация), Технически университет – София, Технически университет – Варна, Химико-технологичен и металургичен университет – София и още 11 института на БАН. Това е единствената по рода си в страната лаборатория, в която има мехатронна система с шест степени на свобода за изследване на динамични характеристики, притежаваща референтни свойства, чрез която експериментално ще се определя и изследва динамичните характеристики на машини и съоръжения, подложени на знакопроменливи механични въздействия (сухопътни транспортни средства, кораби, самолети).

На територията на Технически университет – Габрово са изградени 2 лаборатории по проект „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (QUASAR). Партньори по проекта са Институт по роботика – БАН (водеща организация), Институт по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел Балевски“ с Център по хидро-и аеродинамика при БАН, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, Геолого-географски факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Сдружение „Съвременни летателни технологии“. Лабораторията „Квантова комуникация“ разполага с платформа за квантова комуникация CLAVIS, която включва цялостна система за споделяне на квантови ключове (QKD система), поддържаща кохерентен еднопосочен протокол (COW протокол), квантови генератори на случайни числа, комутатори и обслужващо оборудване към тях със специализирана измервателна техника.

Лабораторията „Иновативни сензорни технологии“ разполага със специализирана апаратура и софтуер за проектиране, измерване, диагностика и анализ на сензори и електронни изделия.

В рамките на Технологичния парк влиза и лаборатория по проект „Дигитализация на икономиката в среда на големите данни“. Партньори на проекта са: Университета за национално и световно стопанство (УНСС), Икономически университет – Варна, Технически университет – Габрово, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Институтът по информационни и комуникационни технологии към БАН. В лабораторията се разглеждат проблемите на дигитализация на икономиката в среда на Големи данни.

Качествата на новозакупеното оборудване предполагат реализирането на научни и научно-приложни изследвания на учени от партньорските организации, включително за нуждите на бизнеса, както и създаване на устойчив модел за прилагане на модерни практики в обучението на студенти и докторанти.