КЛЪСТЕР

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

Стара Загора, ул. Георги Раковски 66   •  042 626033, 042 626297  •  office@ecotechcluster.eu
logo

Клъстер Технологии за чиста околна среда подкрепя платформата IndustryHUB

Технически университет - Габрово обяви създаването на интернет платформата IndustryHUB, като обща инициатива на Университета и JobTiger. Търговско-промишлена палата - Стара Загора си партнира устойчиво и успешно с Техническия университет - Габрово и също подкрепя идеята и участва в информационното развитие на новата платформа.

industryhub

Целта на IndustryHUB e да се превърне в място за споделяне на опит, новини и информацията в областта на индустриалните технологии, иновациите и реализацията на научноизследователски разработки, лабораторните и научно-приложните услуги, интелектуалната собственост, трансфера на знания и технологии, предприемачеството, стартиращите предприятия и кариерната реализация бизнес-ориентираното обучение на бакалавър и магистър, професионалното обучение и следдипломната квалификация.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора подкрепя инициативите на Технически университет - Габрово, който е базова образователна структура за подготовка на инженерни кадри за региона на Стара Загора. Палатата в Стара Загора е асоцииран партньор при дейностите от проекта за създаването на Технологичния парк и на лабораториите към него. Изпълнението на този проект е от взаимен интерес, като заедно с това симбиозата трябва да донесе преки ползи за предприемачи и фирми - партньори на Техническия университет, членове на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, но също и за много по-широк кръг от предприятия и заинтересовани лица. Палатата в Стара Загора работи в тясно сътрудничество с Университета, като работодателското сдружение и висшето училище бяха сред учредителите на създадения през лятото на 2020 г. Клъстер Технологии за чиста околна среда.

На територията на Технологичния парк на Технически университет - Габрово са обособени 14 лаборатории, групирани в 4 лабораторни комплекса. Тематичният обхват на тези лаборатории е много голям, но те биха работили успешно и с ясно измерим резултат само ако са в постоянна и пряка връзка с представителите на бизнеса и са насочени към решаване на конкретни проблеми. Точно това е ролята, която се възлага на Търговско-промишлена палата - Стара Загора. През 2021 г. сдружението отбелязва 30 години от създаването си. То има стотици активни членове, много от които са водещи предприятия в своята област не само за страната, но и за Източна Европа и Балканите. Връзката, която ТПП - Стара Загора може да изпълни е необходимата предпоставка за осъществяване на моста между науката и бизнеса, който води до прилагане на иновативните открития в производството, постигане на практически резултати, повишаване на производителността в конкретно производство или предприятие, чрез въвеждане на иновации или оптимизация на процесите.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора приема като своя мисия решаването на проблеми, засягащи дейността на конкретно предприятие, но също се стреми да стимулира и да участва пряко и в процесите за решаване на критични за цялото общество задачи. Убеждението на ръководството на Палатата е, че това е възможно само чрез широко партньорство, като се обединява потенциала на водещите специалисти в конкретната област. Неотдавна от Палатата в Стара Загора обявиха, че през 2021 г. координира усилията за разработването на инсталация за улавяне на въглероден диоксид от димни газове на големи инсталации и преобразуването му в суровина за химическата промишленост и енергетиката. Това е една от актуалните теми на Клъстер Технологии за чиста околна среда, която е базирана на вече реално изграден прототип, с възможност за промишлено приложение в голям мащаб. Успешната дейност по тази тема може да стане част от решението на проблема с отделяния в атмосферата въглероден диоксид и на финансовия аспект за редуциране на сумите, които се дължат за замърсяващо околната среда с парникови газови производство.

Клъстер Технологии за чиста околна среда, чиито учредители са Палатата и Технически университет - Габрово, предложи преди месеци и предложения по друга актуална и глобална тема - преодоляването на коронавирусната инфекция и пандемията от ковид. За научен дебат и медицински тестове беше предложен метод за лечение чрез анионен кислород, като коронавирусен антидот.

Друга важна тема, по която Търговско-промишлена палата - Стара Загора и Технически университет - Габрово ще партнират е изграждане на Интегриран център за професионално образование в Стара Загора. Този център ще бъде важен елемент на образователната инфраструктура на Старозагорска област, в контекста на предстоящите сериозни промени в индустрията и икономиката на Областта, базирани на иновативни, високотехнологични и екологични технологии. Затова ще се използват ресурсите на Националния план за възстановяване и устойчивост, Регионалния план за справедлив преход, както и други национални и международни програми.