КЛЪСТЕР

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

Стара Загора, ул. Георги Раковски 66   •  042 626033, 042 626297  •  office@ecotechcluster.eu
logo

Търговско-промишлена палата – Стара Загора

CCI

Търговско-промишлена палата – Стара Загора е независимо сдружение на фирми от регион Стара Загора, създадено с цел да подпомага и да насърчава стопанската им дейност, а също и да представлява и защитава техните интереси.

Търговско-промишлена палата – Стара Загора е учредена през 1991 година. Управлява се от Общо събрание и Управителен съвет. Председател на Управителния съвет е Олег Стоилов.

ТПП – Стара Загора е част от единната система на българските търговско-промишлени палати/камари, която обединява 28 работодателски сдружения в цялата страна и над 60 000 фирми. ТПП – Стара Загора се базира на принципите на доброволно участие и членство, автономност и самофинансиране. Палатата има около 300 фирми – преки членове и над 1500 – асоциирани.

Търговско-промишлена палата – Стара Загора редовно проучва становищата на фирмите от региона за нормативната уредба в България и за политиките на ЕС и чрез свои и партньорски структури и чрез участието си в различни форуми предлага промени за усъвършенстване на законодателството, касаещо икономическото развитие.

www.chambersz.com