КЛЪСТЕР

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

Стара Загора, ул. Георги Раковски 66   •  042 626033, 042 626297  •  office@ecotechcluster.eu
logo

Център за изпитване и европейска сертификация

CTEC Logo Vertical UP BG copy

„Център за изпитване и европейска сертификация“ (ЦИЕС) ЕООД е независима българска компания в сферата на изпитванията и сертификацията на технически продукти, сертификацията на системи за управление, техническия надзор, контрола, обследването за енергийна ефективност и обученията. Дружеството е един от първите български нотифицирани от Европейската комисия органи с номер 1871. По отношение на сертификцията на технически продукти е лидер на българския пазар и с утвърдени позиции на международния пазар. ЦИЕС разполага с четири собствени акредитирани лаборатории. Услугите, които извършва са в полза на икономическите оператори за изпълнение на изискванията на нормативната уредба и на директивите на Европейската комисия за свободно движение на стоки.
Дейността на ЦИЕС е обособена в следните направления:
  • Оценяване съответствието на строителни продукти,
  • Лаборатория за изпитвания на строителни продукти,
  • Оценяване съответствието на машини, емисии на шум, електромагнитна съвместимост и лични предпазни средства,
  • Изпитвания на машини, електрически съоръжения и устройства,
  • Изпитване на лични предпазни средства,
  • Сертификация на системи за управление,
  • Енергийна ефективност – обследване и сертифициране на сгради и промишлени системи,
  • Технически надзор на съоръжения с повишена опасност,
  • Орган за контрол от вида А,
  • Център за компетентност.

www.ctec-sz.com